Mountain Lion

Mountain Lion

A life size mount of a mountain lion.