Mountain Goat

Mountain Goat

A life size mount of a mountain goat on a pedestal.