Hippopotamus

Hippopotamus

A shoulder mount of a hippopotamus, shown to be rising from the water.